ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

a. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel: ondernemingen die beiden onderdeel uitmaken van Hobby Bedrijven Hekker B.V., gevestigd te Gouda onder KvK nr. 28004983.

b. Partijen: De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel en consument samen.

c. Consument: een natuurlijk persoon, die hetzij voor zichzelf, hetzij namens een ander, goederen en/of diensten afneemt c.q. een overeenkomst aangaat, doch te allen tijden zelf persoonlijk aansprakelijk blijft voor de overeengekomen aanschaf van goederen en/of diensten.

d. Zichtzending: dienst, waarbij fysiek tekst- en/of geluidsmateriaal gedurende een bepaalde termijn ter inzage wordt aangeboden, dan wel digitaal tekst- en/of geluidsmateriaal wordt verstrekt, als proef, bedoeld om tot een gerichte keuze voor bestelling van het getoonde tekst- en/of geluidsmateriaal te komen.

 

ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, zichtzendingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de consument of van derden uitdrukkelijk uit.

 

ARTIKEL 2 - Prijzen

1. Alle prijzen die De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel te allen tijde wijzigen.

3. Alle prijzen staan vermeld op de website van De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel, tenzij voor het vaststellen van de actueel geldende prijs eerst een offerte of gelijksoortig document vereist is.

4. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. De nieuwe prijzen gelden vanaf het moment dat deze op de webite zijn aangepast en de consument daar dus kennis van heeft kunnen nemen.

5. Genoemde prijsaanpassing heeft geen betrekking op prijzen van verstrekte offertes en producten en diensten die reeds zijn afgenomen, tenzij ten gunste van de consument.

 

ARTIKEL 3 - Betalingen en betalingstermijn

1. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel mag bij het aangaan van de overeenkomst tot afname van een dienst of aanschaf van een product een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

2. De consument dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan, tenzij anders overeengekomen.

3. Diensten in de vorm van een zichtzending en producten in de vorm fysiek of digitaal tekst- en/of geluidsmateriaal worden direct afgerekend.

4. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst anders dan een zichtzending en/of een product anders dan fysiek of digitaal tekst- en/of geluidsmateriaal een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

5. De consument moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

6. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de consument het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel de consument een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

7. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

8. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel bepaalt op welke wijze betalingen dienen te geschieden. Die mogelijkheden dienen algemeen geaccepteerd te zijn en zullen nader op haar website toegelicht worden. Zie daarvoor BETAALMETHODEN.

 

ARTIKEL 4 - Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de consument niet binnen de overeengekomen termijn, dan is De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel gerechtigd de wettelijke rente van 0,5% per maand (per 1 juli 2023) voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de consument in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de consument in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3. Wanneer de consument niet tijdig betaalt, mag De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel zijn verplichtingen opschorten totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de consument, zijn de vorderingen van De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel op de consument onmiddellijk opeisbaar.

5. Weigert de consument zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel te betalen.

 

ARTIKEL 5 - Recht van reclame

1. Zodra de consument in verzuim is, is De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de consument geleverde producten.

2. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de consument op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de consument de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de consument.

 

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht

1. Een consument kan in het algemeen een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
-het product niet is gebruikt,
-het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast,
-de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht,
-het geen dienst betreft die met instemming van de consument volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij die consument uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien,
-het niet de levering van digitaal geleverd tekst- en/of muziekmateriaal betreft met expliciete, voorafgaande toestemming van de consument en waarbij die consument uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien.

2. Overeenkomstig artikel 6.1d geldt voor een fysieke zichtzending, dat wanneer de consument akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, hij zowel De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel expliciet verzoekt die dienst binnen de herroepingstermijn uit te voeren als uitdrukkelijk verklaart met dat verzoek definitief van zijn herroepingsrecht af te zien. Deze bepaling laat onverlet dat een zichtzending op de dag van aanvraag en/of voor verzending aan de consument kosteloos door de consument geannuleerd kan worden en/of kosteloos geretourneerd kan worden, vanwege een toerekenbare tekortkoming door De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel, waardoor de zichtzending niet aan de gerechtvaardigde verwachting van de consument voldoet.

3. Overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b is dit artikel niet van toepassing op een bestelling van fysiek tekst- en/of geluidsmateriaal, die niet uit voorraad wordt geleverd en speciaal voor de consument conform een specifiek aantal, formaat, uitvoering en binding vervaardigd wordt.

4. Overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a is dit artikel niet van toepassing op een bestelling van fysiek tekst- en/of geluidsmateriaal die met sporen van aantoonbaar gebruik geretourneerd wordt.

5. Overeenkomstig artikel 6.1e geldt voor digitaal geleverd tekst- en/of muziekmateriaal, dat wanneer de consument akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, hij zowel De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel expliciet toestemming geeft genoemd tekst- en/of muziekmateriaal digitaal te leveren als uitdrukkelijk verklaart met die toestemming definitief van zijn herroepingsrecht af te zien.

6. De bedenktijd van 14 dagen, zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag
-nadat de consument de afgenomen dienst of het bestelde product in haar/diens geheel heeft ontvangen,
-zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten en/of
-zodra de consument bevestigd heeft dat hij het digitale product via internet gaat afnemen.

7. De consument dient zijn beroep op het herroepingsrecht tijdig en schriftelijk kenbaar te maken via mail, aangetekende brief en/of Messenger-bericht.

8. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

Artikel 7 - Vergoeding van bezorgkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel heeft geretourneerd, dan zal De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

 

Artikel 8 - Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 

Artikel 9 - Opschortingsrecht

Bij het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden doet de consument afstand van zijn recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 10 - Retentierecht

1. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de consument onder zich houden, totdat de consument alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel heeft voldaan, tenzij de consument voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de consument nog betalingen verschuldigd is aan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel.

3. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de consument mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Artikel 11 - Verrekening

Bij het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden doet de consument afstand van zijn recht een schuld aan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel te verrekenen met een vordering op De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel.

 

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

1. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de consument volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel op grond van wat voor met De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2. Voordat het eigendom is overgegaan op de consument, mag de consument de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

3. Indien De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen van consument.

 

Artikel 13 - Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de consument aangegeven adres.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de consument een verlate levering niet aan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel kan tegenwerpen.

 

Artikel 14 - Levertijd

1. De door De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de consument het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 15 - Feitelijke levering

De consument dient er zorg voor te dragen dat de feitelijke levering van de door hem afgenomen diensten en/of bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Artikel 16 - Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de consument, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 

Artikel 17 - Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van geleverd tekst- en/of geluidsmateriaal geopend of beschadigd is, dient de consument, alvorens het geleverde in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de consument zelf voor transport van een afgenomen dienst of besteld product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen daaraan of de verpakking daarvan voorafgaand aan het vervoer te melden aan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel, bij gebreke waarvan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Artikel 18 - Zichtzending

1. Per zichtzending mogen maximaal 20 manuscripten aangevraagd worden en per titel kunnen maximaal 3 manuscripten ontleend worden.

2. De standaard zichttermijn bedraagt acht weken.

3. De zichttermijn kan op verzoek van de consument tot maximaal zestien weken in totaal verlengd worden.

4. De zichtkosten zijn inclusief retourporto. Daarvoor dient de consument de bij de zichtzending ingesloten voorgeadresseerde retourkaart te gebruiken.

5. De zichtkosten van een zichtzending vervallen indien uit die specifieke zichtzending ook besteld wordt.

6. Indien een zichtzending niet tijdig geretourneerd wordt, volgt een eerste gratis herinnering. Als de consument geen gehoor geeft aan die herinnering, volgt een factuur voor een of meerdere onrechtmatig behouden zichtexemplaren.

 

Artikel 19 - Verzekering

1. De consument verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand-, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
-geleverde goederen of diensten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst,
-tekst- en/of muziekmateriaal van De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel dat bij de consument aanwezig is en/of
-tekst- en/of muziekmateriaal van De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel dat onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

2. De consument geeft op eerste verzoek van De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Artikel 20 - Bewaring

1. Indien de consument bestelde goederen of diensten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de consument.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van goederen of diensten komen geheel voor rekening van de consument.

 

Artikel 21 - Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

2. De garantie met betrekking tot tekst- en/of geluidsmateriaal is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk (e) fabricage, constructie of materiaal.

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het geleverde, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de consument, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de goederen en/of diensten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de consument op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de consument komen of van een derde die de goederen en/of diensten ten behoeve van de consument in ontvangst neemt.

 

Artikel 22- Uitvoering van de overeenkomst

1. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de consument.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de consument dat De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de consument er niet voor heeft gezorgd dat De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de consument.

 

Artikel 23 - Informatieverstrekking door de consument

1. De consument stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel.

2. De consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de consument dit verzoekt, retourneert De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel de betreffende bescheiden.

4. Stelt de consument niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de consument.

 

Artikel 24 - Intellectueel eigendom

1. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Het voorgaande lid ziet eveneens op alle intellectuele eigendomsrechten, welke De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel niet in eigendom doch slechts in zijn beheer heeft.

3. De consument mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Artikel 25 - Boetebeding

1. Indien de consument het voorgaande artikel met betrekking tot intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel een onmiddellijk opeisbare boete van 2.500,- (zegge: vijfentwintig duizend euro)

2. Daarnaast verbeurt de consument een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 26 - Vrijwaring

De consument vrijwaart De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 27 - Klachten

1. De consument dient een door De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de consument redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de consument De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De consument geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De consument dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 28 - Ingebrekestelling

1. De consument dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de consument dat een ingebrekestelling De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Artikel 29 - Hoofdelijke aansprakelijkheid consument

Als De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel een overeenkomst aangaat met meerdere consumenten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel verschuldigd zijn.

 

Artikel 30 - Aansprakelijkheid De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel

1. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de consument lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 31 - Vervaltermijn

Elk recht van de consument op schadevergoeding van De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 32 - Recht op ontbinding

1. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel in verzuim is.

3. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel heeft het recht de overeenkomst met de consument te ontbinden, indien de consument zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de consument zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Artikel 33 - Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de consument niet aan De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel kan worden toegerekend in een van de wil van De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel één of meer verplichtingen naar de consument niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een situatie van overmacht ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel is ineen situatie van overmacht geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van die situatie van overmacht enig voordeel geniet.

 

Artikel 34 - Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

 

Artikel 35 - Wijziging algemene voorwaarden

1. De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel zoveel mogelijk vooraf met de consument bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 36 - Overgang van rechten

Rechten van de consument uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 37 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 38 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement, waar De Toneelcentrale / Uitgeverij Jongeneel is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 31 oktober 2023

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »